Inloggen

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Domeq.: Domeq gevestigd te Winschoten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75853868.

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Domeq een opdracht heeft verstrekt tot dienstverlening in de ruimste zin van het woord.


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst 

2.1 De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening door Domeq en opdrachtgever van de overeenkomst. 

2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht een geldig legitimatiebewijs aan Domeq te overleggen. 

2.3 Alle door Domeq gedane aanbiedingen c.q. offertes, zowel schriftelijke als mondeling, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. 


Artikel 3: Kosten

3.1 Domeq houdt zich het recht voor kosten in rekening te brengen alvorens er een overeenkomst tot stand komt, in overleg met opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgever is alleen kosten verschuldigd indien dit expliciet met opdrachtgever is overeengekomen.

3.3 Opdrachtgever dient dit bedrag gelijktijdig met het ondertekenen van deze overeenkomst aan Domeq te voldoen. 

3.4 De geldigheid van de opdracht verloopt na drie maanden indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Er vindt geen restitutie plaats aan opdrachtgever van de betaalde gelden.

3.5 Alle kosten die door Domeq worden gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 4: Werkzaamheden 

4.1 De aanvang van de beheerwerkzaamheden door Domeq geschiedt na betaling van de eventueel in rekening gebrachte kosten.

4.2 De beheerwerkzaamheden die door Domeq zullen worden verricht omvatten het beheer van onroerend goed, welke kan worden onderverdeeld in commercieel-, administratief- en technisch vastgoedmanagement. 


Artikel 5: Betaling 

5.1 Indien uit het beheer door Domeq voor de opdrachtgever een overeenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan Domeq na acceptatie, kosten verschuldigd. 

5.2 Eventuele gerechtelijke kosten of buitenrechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van opdrachtgever komen.  


Artikel 6: Aansprakelijkheid 

6.1 De aansprakelijkheid van Domeq zal zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar betreffende aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Domeq ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt.  

6.2 Als de inschakeling van een of meer derden op verzoek van de opdrachtgever of met toestemming van de opdrachtgever is geschied, is Domeq voor eventuele tekortkoming(en) van die derde(n) niet aansprakelijk.

6.3 Alle aanspraken jegens Domeq vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen 3 maanden nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd.

6.4 Domeq is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat u haar onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of deze gegevens niet tijdig heeft verstrekt.


Artikel 7: Geschillenbeslechting

Geschillen met betrekking tot de aanvraag van het Energielabel worden beslecht bij de Geschillencommissie, dan wel de bevoegde rechter van de Rechtbank Groningen. Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.